მისია, ხედვა, ღირებულებები

მისია

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის  მისიაა: საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად  რეგიონში დანერგოს შრომის ბაზრის  მოთხოვნების  გათვალისწინებით ჯანდაცვის და სხვა  პროფილის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. მათი რეალიზებით უზრუნველყოს კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება და უწყვეტი განათლების  ხელშეწყობით იზრუნოს  კურსდამთავრებულთა  პროფესიულ განვითარებაზე

ხედვა

რეგიონის შრომის ბაზარზე მუდმივად  გვეჭიროს ლიდერის პოზიცია. რაც გამოიხატება  კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებასა და მათი დასაქმების მუდმივად მზარდ მაჩვენებლებში

ღირებულებები

გუნდური სულისკვეთება, მიზანსწრაფვა, პროფესიონალიზმი და ეთიკურობა.